Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇mar kanunu genel i̇lkeler

  1. Mehmet

    İmar Kanunu Genel İlkeler

    MADDE 5 - (1) Uygulama imar planı olmayan (Mülga ibare:RG-25/7/2019-30842) (…) (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: alanlarda) yapı ruhsatı düzenlenemez. (5) (2) Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği...
Üst